Huurvoorwaarden

De huurvoorwaarden

1.OBJECT

De huurovereenkomst heeft betrekking op de camper met bijhorende inventaris, welke in goede staat is, en waarvan de inventaris gespecificeerd is op de als bijlage aangehechte en door beide partijen ondertekend en geparafeerde inventarislijst. Verhuurder verplicht zich tot het bijvoegen van de bijhorende documenten, zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs, instructieboekjes voor auto, kachel en koelkast. Verhuurder verplicht zich voorts tot het geven van voldoende instructies vooraf over het gebruik van de camper, alsmede inventaris en toebehoren.

2.GEBRUIK

Huurder verplicht zich de camper zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en conform het instructieboekje te gebruiken en is verplicht instructies van verhuurder op te volgen. Bij einde huurovereenkomst is huurder verplicht de camper in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode, behoudens normale slijtage, in te leveren bij de verhuurder.

De camper is geschikt voor gebruik door maximaal 5 personen, waarvan 5 gehomologeerde zitplaatsen.

Alleen huurders en de navolgende gemachtigde bestuurders zijn gerechtigd de camper te besturen, indien zij in het bezit zijn van een juist rijbewijs,
rijbewijs B, om de camper te besturen:

De bestuurder bevestigd hierbij geen rijverbod opgelopen te hebben en minimum 26 jaar te zijn.

Huurder is niet bevoegd de camper aan anderen dan hierboven vermeld in gebruik te geven of te verhuren, tenzij alsnog schriftelijk door verhuurder is goedgekeurd.

3.HUURPERIODE

De camper moet worden afgehaald te 3530 Houthalen en terug bezorgd te 3530 Houthalen

Oude Bemdens 18.

4.PRIJS

Deze prijs is inclusief eventuele verzekeringspremie en eventuele omzetbelasting.

Om de reservering definitief te maken vragen we een voorschot te betalen.

In de huurprijs is inbegrepen. Onbeperkt aantal kilometers, met een maximum van 2500 km/week

extra km worden aangerekend aan 0,25cent per km.

OPTIE:

Eindschoonmaak: 150 euro

Indien niet voor de eindschoonmaak gekozen wordt, is er een vaste forfait die minimaal wordt aangerekend: 40€

LET WEL: toilet moet ALTIJD door de huurder geleegd en proper gemaakt worden. Indien dit niet het geval is wordt er 75€ aangerekend.

Bovengenoemde prijs is exclusief extra te maken onkosten en/of schade aan de zijd van verhuurder en huurder dient de verschuldigde huursom en borgsom te voldoen, ook al gebruikt hij de camper niet of voor een gedeelte van de huurperiode.

BORG: 1250€

Deze borg word bij aanvang huur door de huurder aan de verhuurder betaald. Dit bedrag zal door de verhuurder worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder bij einde huur nog verschuldigd zal zijn. Over de borg wordt geen rente vergoed. De borg wordt na goedkeuring door de verhuurder bij einde huur binnen 10 werkdagen aan huurder terugbetaald.

5.KOSTEN

De kosten verband houdend met het gebruik van de camper gedurende de huurperiode, zoals kosten van brandstof, olie, reparatie banden, leges, boetes en gerechtskosten, komen voor rekening van huurder.

De camper wordt aan de huurder afgeleverd met een volle dieseltank en volle adblue tank. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de huurder na de huurperiode de camper met een volle dieseltank en adblue tank terug brengt. Indien dit niet het geval is, zal de verhuurder het tekort aan diesel zelf bijvullen en integraal + verhoging van 25€ aftrekken van de borg.

De camper wordt afgeleverd met 2 (met uitzondering 1 gasfles) gasflessen, waarvan ten minste 1 fles volledig gevuld. Elke gasverbruik dat meer is. Valt ten lasten van de huurder. De camper wordt aan de huurder afgeleverd met een halve schoonwatertank (in overleg). Bij inlevering moet de afvalwatertank geledigd zijn en de cassettes van het toilet geledigd en gereinigd. De binnenkant van de camper wordt schoongemaakt door de huurder. Indien dit niet het geval is, zal een forfaitair bedrag van 150€ afgehouden worden van de borg.

De huurder is verantwoordelijk voor eventuele verkeersovertredingen en eruit voortvloeiende boetes. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, versleping en berging wegen mechanische mankementen, komen voor rekening van verhuurder. Huurder is verplicht ingeval van ongeval of calamiteiten direct contact op te nemen met verhuurder. Voor ALLE reparaties, ongeacht welk bedrag, dient vooraf toestemming te worden verkregen van verhuurder.

6.ANNULERINGSREGELS

Huurder dient schriftelijk en/of per mail, liefst bij aangetekende brief, de huur te annuleren.

Bij annulering is huurder de volgend annuleringskosten verschuldigd:

  • 20% Van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvang van de huurperiode.
  • 50% Van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode.
  • 75% Van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode.
  • 100% Van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.

Verhuurder spant zich in de camper voor dezelfde periode (volledig of deels) weder te verhuren.

Indien hij hierin slaagt, worden de verschuldigde annuleringskosten alleen in rekening gebracht, voor het bedrag dat de huuropbrengst minder is dan de afgesproken huurprijs tussen partijen.

Verhuurder is gerechtigd hierboven 50€ aan administratie – en of acquisitiekosten bij huurder in rekening te brengen.

Bij vervroegde terugkeer zullen de niet opgenomen dagen niet vergoed worden.

De huurder kan in geen geval schadevergoeding eisen indien de camper niet kan afgeleverd worden om volgende reden: verkeersongeval van de vorige huurder, ernstige pech of om reden buiten de wil van LoMa-Rent. De voorziene huur kan naar keuze terugbetaald worden of opgenomen op een ander overeen te komen tijdstip.

7. SCHADE EN VERZEKERINGEN

Verhuurde dient de camper tijden de huurperiode te verzekeren voor BA-omnium (brand,diefstal en glasbraak, mits vrijstelling van 1250,00 euro) en rechtsbijstand.

Bij pech is in de omnium een vervangwagen voorzien + repatriëring.

De camper is voorzien van normale fabrieksmatig aangebrachte sloten. De huurder verbind zich ertoe de camper volledig af te sluiten wanneer hij het voertuig onbemand achterlaat. Huurder dient bij diefstal, in beslagname of aanzienlijke beschadiging aan de camper, inventaris en toebehoren hiervan onverwijld melding te doen bij verhuurder. Huurder is aansprakelijk voor schade welke tijdens de huurperiode aan de camper is ontstaan, inclusief de daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten, voor zover deze niet door de BA wordt gedekt. Het eventuele eigen risico wordt in geval zijn schade verhaald op huurder. De huurder ontvangt bij vertrek 1 set sleutels. Bij verlies vergoedt de huurder de kost om nieuwe sleutels te maken.

De huurder bevestigt te weten dat het verboden is huisdieren mee te nemen in de camper. Wanneer de huurder toch zonder voorafgaandelijke inkennisstelling huisdieren vervoerd in de camper, zal de verhuurder de mobilhome volledig laten reinigen. Deze reinigingsbeurt is ten laste van de huurder en zal van de borg afgetrokken worden. Deze regeling geld ook voor roken.

8. NIET NAKOMING

Bij het niet nakomen van zij verplichtingen door een der partijen, heeft het ander het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, mits de aard van het toerekenbaar tekortschieten de ontbinding rechtvaardigt. In dat geval kan tevens aanspraak op schadevergoeding, dan wel restitueren van (proportioneel gedeelte van) de huursom bestaan, zoals ingeval van derving van vakantievreugde door de huurder, veroorzaakt door een toerekenbaar tekortkoming van de verhuurder. Indien de huurder de camper later terug brengt dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huurprijs, onverminderd het recht om schadevergoeding van huurder te vorderen.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing en is uitsluitend de Belgische rechter bevoegd van geschillen kennis te nemen. Het geschil kan ook aan een bevoegde geschillencommissie worden voorgelegd.